Logo-uri

* Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

OBIECTIV GENERAL
Dezvoltarea şi implementarea de instrumente destinate îmbunătăţirii sistemului de învăţământ superior medical şi a capacităţii acestuia de a furniza competenţe cerute pe piaţa muncii şi a susţine competitivitatea şi dezvoltarea economică şi socială, prin consolidarea unui parteneriat între instituţii de învăţământ superior şi centre de cercetare - şase centre universitare naţionale şi un institut de cercetare-dezvoltare în domeniul medical din România şi patru parteneri străini, universităţi medicale de prestigiu din spaţiul comunitar şi prin elaborarea de planuri de acţiune de îmbunătăţire/consolidare a relaţiei dintre universităţi/sistemul de învăţământ superior şi mediul economic şi social.

OBIECTIVE SPECIFICE
1. Fluidizarea fluxului informaţional prin schimburi de experienţă a grupului ţintă în universităţile partenere; grup tinta: personal universitar, masteranzi, studenţi.
2. Seminarii în dermato-oncologie organizate la beneficiar şi în instituţiile partenere naţionale de către partenerii internaţionali; grup ţintă: personal universitar, masteranzi, studenţi .
3. Seminarii organizate de partenerii naţionali în dermato-oncologie; grup ţintă: personal universitar, masteranzi, studenţi.
4. Elaborarea unui ghid de bune practici în dermato-oncologie şi a unui tratat în domeniu; grup ţintă: personal universitar, studenţi. Ghidul de bune practici se refera la un algoritm de diagnostic şi tratament de urmat în activitatea clinică în domeniul cancerelor de piele. Tratatul se referă la o descriere exhaustivă a cunoştiinţelor în domeniu.
5. Elaborarea, dezvoltarea şi consolidarea unei reţele virtuale în domeniul dermato-oncologiei - dermato-onco-net, ce asigură transferul de informaţii, crearea şi utilizarea de baze de date, definirea activităţilor comune în domeniu între partenerii consorţiului; grup ţintă: personal universitar, şefii de catedră şi disciplină, membrii consiliilor şi senatelor universitare, studenţii, masteranzii.
6. Implementarea unui cadru de colaborare cu agenţi economici implicaţi în dezvoltarea tehnologiilor de diagnostic şi tratament dermato-oncologic (microscopie confocală, dermatoscopie de epiluminiscenta şi digitală, radioterapie, terapie fotodinamică, chimioterapie dermato-oncologică, imunoterapie dermato-oncologică, diagnostic de laborator ce are la bază markeri tumorali, etc. în vederea dezvoltării durabile şi a creşterii nivelului de calitate în învăţământul superior şi a oportunităţilor în domeniu; grup ţintă: personal universitar, şefii de catedră şi disciplină, membrii consiliilor şi senatelor universitare.
7. Îmbunătăţirea accesului şi oportunităţilor de învăţare în învăţământul superior medical, la nivelul ciclurilor de studii universitare de licenţă şi masterat, prin implementarea tele-dermato-oncologiei şi prin organizarea de cursuri interactive la distanţă între centrele partenere naţionale şi internaţionale.Noutati

Login

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 Guvernul Rom?ei Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului
Si Sportului OI POS DRU UMF CAROL DAVILA Centrul de Excelenta in Dermatologie